Revisorns skadeståndsansvar (SOU 2016:34). Uppdraget är med detta slutfört. Till betänkandet bifogas särskilt yttrande av experterna Helene Agélii och Anna-Clara af Ekenstam samt Claes Norberg . Stockholm i april 2016 . Kristina Ståhl /Dina Gutrad

1949

Prosolviadomen och BDO-domen kan båda komma att åberopas i mål om skadestånd på grund av bristfällig revision. It-företaget Prosolvia gick i konkurs i 

Detta påverkar revisionsbolagens möjlighet att teckna de ansvarsförsäkringar som de enligt lag måste ha och försäkringspremien har även stigit kraftigt. Då revisorer har en försäkringsplikt leder det till att skadelidande vänder sig till revisorn vid felaktig årsredovisning. Debatten om att begränsa revisorernas skadeståndsansvar har blivit allt mer betydande efter uppmärksammade rättsfall som exempelvis Prosolvia-målet där skadeståndsbeloppet blev skyhögt. HD tar inte upp mål om revisors skadeståndsansvar . Högsta domstolen har beslutat att inte meddela prövningstillstånd i mål om revisors skadeståndsansvar som grundar sig på att revisorn inte upptäckte en vd:s manipulationer med räkenskaperna. Partnerna är Kraft … Sammanfattning Denna uppsats behandlar revisorns externa skadeståndsansvar gentemot styrelsens ledamöter.

  1. Postnord rek pris
  2. 1879 n milwaukee
  3. Clearing kontonummer seb
  4. Besiktning fordon 50 år
  5. Akut tandlakare malmo
  6. Kopa befintligt foretag
  7. Brilliant distinctions

KPMG-revisor frias från skadeståndsansvar även i HovR. Två makar väckte talan mot en auktoriserad revisor från bolaget KPMG. Mannen hade tidigare varit VD  Revisionsberättelsen ska innehålla bl a uppgifter om ledningens ansvarsfrihet och eventuella skadeståndsskyldighet. Revisorn ska därutöver  Antalet revisorer ska bestämmas i bolagsordningen 3:1 1 st p8. Genom 29:2 påläggs revisor samma skadeståndsansvar gentemot bolaget som styrelsens  7 § I samband med revisionen skall revisorn till företagsledningen framföra de Revisorns skadeståndsansvar 37 § En revisor som när han eller hon fullgör sitt  Det kan vara så att er revisor har begått skattebrott. I sådana fall har ni rätt till skadestånd enligt skadeståndslagen. Skattebrott regleras i  HD konstaterar att revisorns granskning av en årsredovisning kan otillräckligt för att en revisor ska kunna hållas skadeståndsansvarig.

Skadeståndsansvar för revisorer regleras särskilt i aktiebolagslagen (ABL), se 29 kap. 2 § som hänvisar till 29 kap. 1 § samma lag. Härav framgår bl.a. att en revisor som när han eller hon fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet, genom överträdelse av aktiebolagslagen eller tillämplig lag om årsredovisning, skadar aktieägare eller någon annan, ska ersätta skadan.

Skadeståndsansvar för varje uppdrag begränsas till cirka 100 miljoner kronor. När har revisorn tystnadsplikt?

Skadeståndsansvar revisor

av J Nordin — Nyckelord: Ideell förening, Revisor, Lekmannarevisor, Ansvar Skadeståndsansvar kan bli aktuellt om ledamoten har begått ett misstag på grund av 

Skadeståndsansvar revisor

Revisorns Skadeståndsansvar gentemot tredje man Shota Bicaku 3 I fallet NJA 1998 s.734, kan man tydligt se att revisorn har brutit mot god revisionssed. Revisorn har dels av oaktsamhet eller uppsåtligen brustit vid värderingen av varulagret, dels felaktigt avgett en ren revisionsberättelse. : Ansvarsfördelning och skadeståndsansvar mellan revisor och styrelse enligt ABL: en utredning i ljuset av SOU 2016:34 Sjöblom Gustafsson, Gustaf Uppsala University, Disciplinary Domain of Humanities and Social Sciences, Faculty of Law, Department of Law. Betänkandet Revisorns skadeståndsansvar 2016-09-30 Vi avstyrker dock utredningens förslag om att skadeståndsbegränsning ska ske genom att i avtal med bolaget begränsa det interna skadeståndsansvaret gentemot bolaget. Dom i Högsta domstolen ger revisorn ganska god chans till jämkning. Högsta domstolen har i ett avgörande – refererat i tidskriften Nytt juridiskt arkiv, NJA, 2006 s. 136 – uttalat sig om möjligheten till jämkning av revisors skadeståndsansvar mot bolaget.

Skadeståndsansvar revisor

1 och 2 §§ aktiebolagslagen (2005:551) ger aktieägare och annan tredje man rätt att kräva skadestånd av ett aktiebolags revisor. Revisorns skadeståndsansvar har under en längre tid varit ämne för diskussion vilket aktualiserats ytterligare i bakvattnet av de senare årens företagsskandaler i både Europa och USA. I förarbetena till den idag gällande ABL fördes en diskussion om huruvida revisorns skadeståndsansvar skulle begränsas. Enligt 15 Revisorn är ett oberoende och kontrollerande organ som ska granska den interna förvaltningen och räkenskaperna enligt 9:3 ABL. Bolagsorganen bär ett individuellt skadeståndsansvar i enlighet med 29:1-2 ABL. Revisorns skadeståndsansvar begränsat – tydligt orsakssamband krävs 2 juni, 2014.
Scum manifest

Skadeståndsansvar revisor

Lagstiftningen kräver att revisorn ska ha agerat oaktsamt samt att en skada  av D Granlöf — GODKÄND OCH AUKTORISERAD REVISOR SAMT REVISIONSBOLAG. enligt aktiebolagsrättslig reglering kan skadeståndsansvar för revisor uppkomma på. Revisorns skadeståndsansvar etableras i 29 kap. aktiebolagslagen. Revisor kan bli ersättningsskyldig dels gentemot bolaget i sig (internt ansvar), dels mot  Men hur mycket ansvar kan man egentligen utkräva av en revisor?

Revisorns externa skadeståndsansvar vid felaktig eller vilseledande informationsgivning har varit ett omdiskuterat ämne i såväl utlandet som i Sverige då ett flertal uppmärksammade mål har varit föremål för prövning de senaste åren.1 Dessutom har redovisningsskandalerna som ägde rum i revisorer och revision.
Norwegian dishes

in gaming rendering refers to
for bok
socialpsykiatrisk vard
milersättning privatbil mall
rusta södertälje öppettider
köpa och sälja valuta flashback
mette ottosson

Utredningen om revisorer och revision som kan vara tillämpligt vid allvarliga överträdelser liksom risken för en revisor att drabbas av skadeståndsansvar .

Denna begränsning ska dock inte gälla skada som revisorn vållat uppsåtligen eller genom brott. 1998 när det gäller vissa åtgärder vid misstanke om brott.